Gå til hovedinnhold

Eliminasjonsmetoden

Arbeidsordren er enkel og enorm: Ptil skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på land. Som eksempel på hva tilsyn handler om, inviteres du til Scarabeo 5 en stormfull dag i november.


På norsk sokkel er det i dag over 75 faste innretninger og mer enn 40 flyttbare innretninger. På land ligger åtte store petroleumsanlegg. Tilsynsansvaret omfatter også rundt 300 havbunnsinnretninger og cirka 14 000 kilometer olje- og gassrørledninger.

Ptils oppfølging favner komplekse organisasjoner, avansert teknologi og titusenvis av ansatte i et mangfold av små og store selskaper.

Tilsynsansvaret omfatter hele livssyklusen i petroleumsvirksomheten, fra leteboring, utbygging og drift fram til nedstenging og fjerning. Og Ptils ansvar omfatter i teorien alle rettighetshavere, operatører, entreprenører og redere i
petroleumsvirksomheten.

Umulighet
Med litt over 170 ansatte fører Ptil årlig tilsyn med mange forskjellige selskap på en rekke innretninger og anlegg. Offshore og på land.

Ptil samarbeider godt med andre myndigheter på området, som Klima- og forurensningsdirektoratet og helsemyndighetene.

Men det sier seg selv; å rekke over alt og alle i løpet av ett år er umulig. Det skal heller ikke være nødvendig. Ptils viktigste oppgave er å følge opp at selskapene selv tar ansvar.

Risikobasert
Tilsynsordningen på norsk sokkel baserer seg på overbevisningen om at myndighetene ikke kan “inspisere” kvalitet inn i industrien.

Det er næringen selv som er ansvarlig for at virksomheten drives forsvarlig og i henhold til kravene i regelverket. Og det er næringen selv som må sørge for å oppnå og vedlikeholde kvalitet.

Tilsynets ressurser blir derfor brukt der det trengs mest og effekten er størst.

Brønnøysund: Det er gråkald november i Brønnøysund. Inne i avgangshallen i helikopterterminalen sitter to Ptil-ansatte og venter. De er på vei ut i Norskehavet, til den halvt nedsenkbare boreinnretningen Scarabeo 5. Den er for tiden i gang med produksjonsboring på Marulkfeltet, hvor Eni er operatør.

På Scarabeo 5 skal det føres tilsyn rettet mot forebygging av akutte utslipp, et område som i flere år vært én av Ptils hovedprioriteringer.

Hensikten er å se hvordan Saipem som boreentreprenør følger opp og opererer utstyr som kan føre til akutte utslipp.

Tilsynet er basert på kravene i styringsforskriften om risikoreduksjon og barrierer.

Helikopteret letter mens natta ennå har overtak. En times flytur senere ligger den store innretningen og venter. Lysene der nede får tussmørket til å sprekke. 


Sider av samme sak
Tilsyn omfatter mye mer enn revisjoner offshore eller på landanlegg.

Tilsyn er helheten i kontakten mellom etaten og tilsynsobjektene, og omfatter alle aktiviteter som gir Ptil det nødvendige grunnlaget for å avgjøre om selskapene
tar ansvar for å drive forsvarlig - i alle faser av virksomheten.

Tilsyn omfatter blant annet granskinger, behandling av søknader om samtykker og møter med industrien.

Stikkprøver
En sentral del av tilsynsaktiviteten er også revisjoner og verifikasjoner, altså det å komme seg ut i felten.

Å se med egne øyne er en svært  viktig del av arbeidet med å følge opp sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. For praksis stemmer ikke alltid overens med teori.

Likevel: De enorme dimensjonene i næringen gjør at et tilsyn fra Ptil aldri kan bli noe mer enn en stikkprøve.

Tilsynsordningen er basert på tillit. Myndighetene må kunne stole på at selskapene lever opp til sitt ansvar. Og selskapene må drive virksomheten slik at de er tilliten verdig.

Lag på lag
Ptil har organisert ansvaret for tilsynet i seks ulike lag, som har ansvar for hver sin portefølje av aktører. Hvert lag er bemannet med relevante fagfolk fra organisasjonen.

Ett tilsynslag har ansvar for oppfølging av Statoil, mens to andre tilsynslag følger opp de resterende operatørselskapene. I tillegg har ett lag ansvar for oppfølging av landanleggene, ett for entreprenørselskapene og ett for de flyttbare innretningene på sokkelen.

Scarabeo 5:Tilsynet begynner med et oppstartsmøte, hvor målet med tilsynet, metodikk og plan for arbeidet om bord blir presentert.

I løpet av oppholdet om bord gjennomfører Ptil intervjuer med flere av de ansatte, blant annet plattformsjef, stabilitetssjef, teknisk sjef, vedlikeholdsleder og representanter for vernetjenesten.

I tillegg blir det gjennomgått dokumentasjon og gått flere verifikasjonsrunder ute på innretningen.

Ptil har gjennomført tilsyn med samme tema på andre innretninger før. Erfaringene fra tidligere tilsyn er nyttige i møte med Scarabeo 5.

Prioriteringer
Arbeidsdepartementet (AD) har gitt følgende føringer for hvordan Ptil skal ivareta sine oppgaver:

• Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert.

• Oppfølgingen skal komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, næringens egen oppfølging.

• Det skal være en balansert avveining mellom Ptils rolle som høyrisiko-/teknologitilsyn og arbeidstilsyn.

• Medvirkning og partssamarbeid inngår som viktige forutsetninger for og prinsipper i Ptils virksomhet.

I forbindelse med planlegging av tilsynsvirksomheten blir ulike faktorer lagt til grunn.

Prioriteringer fra AD, Ptils hovedprioriteringer, operatørselskapenes egne aktivitetsplaner, innspill fra samarbeidende etater, resultatene fra det årlige kartleggingsarbeidet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) og erfaringer fra tidligere tilsyn er blant materialet som gir viktige føringer.

Deepwater påvirker
Men også ulykker og hendelser både i Norge og internasjonalt er med å påvirke hvilke områder som får prioritet. For eksempel har Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogolfen i 2010 medført økt oppmerksomhet om utfordringer knyttet til brønnsikkerhet, barrierer og ledelsens ansvar i forhold til forebygging av storulykkesrisiko.

Planlegging av tilsynsoppgaver skjer i Ptil i desember og januar hvert år, og munner ut i en tilsynsplan med oversikt over alle planlagte tilsynsoppgaver for det kommende året.

Tilsynsplanen er ikke offentlig, og blir ikke gjort kjent overfor aktørene i virksomheten, men er et viktig verktøy for Ptil.

Scarabeo 5: Det går et drønn gjennom innretningen når ankerkjettinger strammes. Et lavtrykk fra vest får det værharde Norskehavet til å vise muskler. Hissige bølger slikker opp rundt det rødmalte understellet. Stand by-fartøyet like ved hogger seg gjennom den grove sjøen, men på Scarabeo 5 merkes uværet knapt. Den ligger trygt for anker og er godt rustet til å ri av stormen.

Sjefingeniørene Jan Erik Jensen og Ola Heia i Ptil har gjennomført flere intervjuer med ansatte om bord nå. Iført kjeledress og verneutstyr går turen utendørs. Flere fra ledelsen om bord deltar på runden – og peker og forklarer når tilsynslaget har spørsmål.

Jensen og Heia har blikk for detaljer, men hode for helheten. De kikker, snakker og lytter seg gjennom boredekk og shakerrom, mud pit og lagerdekk. Opp trapper, ned trapper. Gjennom dører og skott. De går med blokk og blyant og noterer observasjoner og spørsmål som krever svar.


På nett
Det aller meste av Ptils tilsynsaktiviteter blir publisert på ptil.no. Både tilsynsrapporter, samtykker, samsvarsuttalelser, granskingsrapporter og likelydende brev blir lagt ut der.

Ordningen med ”tilsyn på nett” har som mål å synliggjøre aktiviteter og prioriteringer og gjøre det lettere for aktørene i virksomheten å bruke informasjonen til læring og erfaringsoverføring. Artiklene publiseres både på norsk og engelsk.

Scarabeo 5: Etter tre dager setter Ptils tilsynslag kursen mot land. Før de drar, avsluttes besøket med et oppsummeringsmøte, hvor observasjonene fra tilsynet blir gjennomgått.

For tilsynslaget er arbeidet ikke over. Oppholdet ute i havet er bare en del av den totale tilsynsaktiviteten.

Like nødvendig som planleggingen i forkant, er jobben med å sammenfatte funnene fra tilsynet i en endelig rapport. Det arbeidet foregår på Ptils kontor i Stavanger.

Når rapporten er klar noen uker senere, gjennomgås den av Ptils ledelse og sendes til det ansvarlige selskapet.


Redusere risiko
En tilsynrapport kan peke på regelverksbrudd, eller områder der Ptil mener det er forbedringspotensial.

Dette blir fulgt opp mot de ansvarlige i etterkant av tilsynsaktiviteten. Som ansvarlig myndighet har Ptil da en rekke virkemidler til rådighet. Fra dialog via pålegg, til de mer sjeldent brukte; krav om nedstenging, dagbøter og – i ytterste konsekvens - anbefale utestenging fra petroleumsvirksomheten.

Hvilke virkemidler som brukes, blir avgjort av Ptils ledelse – basert på en helhetlig vurdering.

Målet med virkemiddelbruken er aldri å straffe eller å utpeke syndebukker, men å sørge for at det iverksettes tiltak som bringer virksomheten i overensstemmelse med kravene i regelverket.

I størst mulig grad redusere risiko. Etter eliminasjonsmetoden.