Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn - Kollsnes

Ptil gjennomførte i tiden 7.9.2010 til 9.9.2010 flere tilsynsaktiviteter på Kollsnes-anlegget. Aktivitetene omfattet tilsyn med Gasscos oppfølging av teknisk tjenesteyter Statoil, herunder Statoils ivaretakelse av sikkerhetskritiske elementer (barrierer), og Statoils oppfølging etter kondensatlekkasjen i 2009.


Ptil gjennomførte i tiden 7.9.2010 til 9.9.2010 flere tilsynsaktiviteter på Kollsnes-anlegget. Aktivitetene omfattet tilsyn med Gasscos oppfølging av teknisk tjenesteyter Statoil, herunder Statoils ivaretakelse av sikkerhetskritiske elementer (barrierer), og Statoils oppfølging etter kondensatlekkasjen i 2009.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Aktiviteten var også knyttet til Ptils hovedprioriteringer for 2010, blant annet ”ledelse og storulykkesrisiko” herunder læring av alvorlige hendelser og Statoils ivaretakelse av ”tekniske og operasjonelle barrierer” for å redusere risiko for storulykker.

Mål
Målsettingen med aktivitetene var å verifisere at Gassco og Statoil Kollsnes ivaretar kravene i forskriftene og verifisere at utvalgte sikkerhetskritiske barrierer blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte samt å verifisere at nødvendige tiltak er gjennomført etter kondensat-lekkasjen. Videre at ledelsen er engasjert i og bidrar med kontinuerlig forbedring og at det arbeides systematisk med tanke på å lære av og forebygge hendelser.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt, og i henhold til vårt varselbrev av 17.8.2010.

Det ble identifisert flere forbedringspunkter knyttet til begge hovedtema for tilsynet.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77