Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Centricas planlegging og gjennomføring av leteboring av brønn 6506/9-2S

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte dette tilsynet ved to møter med Centrica Energi (Centrica) 19. og 21. januar 2010. Videre deltok Ptil som observatør ved øvelse for 2. linje beredskap 27. januar 2010. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet kan vi ikke se at Centrica på dette tidspunkt var i stand til å styre den omsøkte leteboringen på en forsvarlig måte.


Centrica deltar i et konsortium av operatørselskaper som samarbeider om leie av boreinnretningen West Alpha og en rekke leverandører av 3. parts tjenester i forbindelse med boreoperasjoner på norsk sokkel. Hvert operatørselskap overtar og inngår de relevante kontraktene når de starter sin egen boreoperasjon.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet med Centricas styring av HMS i forberedelse og gjennomføring av boreoperasjon med West Alpha er at dette er selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel. Det er også en brønn med HTHT-karakteristikk.

Ptil vil prioritere tilsyn med nye aktører som igangsetter boreoperasjoner for første gang på norsk sokkel for å vurdere deres styring av HMS i relasjon til organisasjonsmessig-, teknisk- og operasjonell kapasitet og kompetanse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i forberedelsene til oppstart av boreoperasjon med boreinnretningen West Alpha.

Resultat av tilsynet
Ptils hovedinntrykk er at Centrica i stor grad har støttet seg på de ressurser som inngår i riggkonsortiet, og at selskapet i mindre grad har hatt en styringsmessig rolle i henhold til regelverkets krav til operatørens påseplikt.
 
Å påse innebærer en plikt til gjennom etablering av styringssystemer og gjennom tilsyn, å følge opp at deltakerne i virksomheten etterlever krav fastsatt i og i medhold av loven. Ansvaret for å påse at regelverket etterleves vil således være en generell og overordnet oppfølgingsplikt ved gjennomføring av petroleumsvirksomheten.

Centrica har en mangelfull styring av forberedelsene til gjennomføring av boreoperasjonen med West Alpha. Dette gjelder både Centricas ivaretakelse av påseplikten overfor andre aktører og Centricas kvalitetssikring av egne aktiviteter.

Under tilsynet påviste vi følgende avvik ved Centricas håndtering av beredskapen knyttet til den kommende boreoperasjon:

  • Centrica har en mangelfull styring av forberedelsene til gjennomføring av boreoperasjoner med West Alpha og boring av brønn 6506/9-2 S. Dette gjelder både Centricas ivaretakelse av påseplikten overfor andre aktører og Centricas kvalitetssikring av egne aktiviteter.
  • Vi identifiserte avvik ved Centricas styring og håndtering av beredskapsmessige forhold knyttet til den kommende boreoperasjon. Dette avviket må også ses i sammenheng med de delene av avviket i punkt 5.1.1 som omhandler styrende dokumenter for beredskap.

Forholdene beskrevet ovenfor indikerer at Centrica bør vurdere dimensjonering av egen organisasjon med nødvendige ressurser og kompetanse.

Etter utført tilsyn har disse forholdene vært til behandling, og Centrica har identifisert en rekke kompenserende tiltak.

Under forutsetning at tiltakene gjennomføres som beskrevet, har vi gitt Centrica samtykke til leteboring som omsøkt (lenke).

Journal 2009/1607

,
E-post: |