Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer - Ekofisk kompleks og 2/4 A

I perioden 8. - 11.3.2010 utførte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Ekofisk kompleks og 2/4 A. Tilsynet påviste fem avvik fra regelverket.


Denne tilsynsaktiviteten er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2010 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.

Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2010 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med COPSAS og industrien generelt.

Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over COPSAS systemer og arbeidsprosesser for styring av tekniske og operasjonelle barrierer relatert til elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Ekofisk, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

I tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

Resultat
Tilsynet påviste fem avvik fra regelverket. Disse er knyttet til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, merking av evakueringsveier og nødavstengningssystemet.

Rapporten inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.


Avvik

Ansvarslinjer med hensyn til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg: Ansvarslinjer med hensyn til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er uklare.

Begrunnelse:
Ved intervjuer har det kommet fram at det ikke er felles forståelse av ansvarsforholdene.  Eksempelvis var det ulik oppfatning av hvem som var utpekt til å forestå den daglige driften av høyspenningsanleggene.

Vi har gjennom våre samtaler fått informasjon om at det pågår et arbeid for å klargjøre ansvarsforholdene.

Rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner: Mangelfull anordning (panikkbeslag) for åpning av utgangsdører i rom for høyspenningsinstallasjoner.

Begrunnelse:
Utgangsdørene i rom for høyspenningsinstallasjoner hvor det kan oppholde seg personer, er ikke forsynt med anordning slik at de kan åpnes innenfra ved hjelp av kne, albue eller annen kroppsdel, også av en person som kryper eller åler.

Eksempelvis observerte vi at utgangsdører fra høyspenningsrom på 2/4 J var utstyrt med panikkbeslag, men disse kunne ikke betjenes fra gulvnivå. Høyspenningsrom på 2/4 C manglet panikkbeslag på utgangsdør.

Markering av evakueringsveier: Evakueringsveier på Ekofisk 2/4 A er ikke tilskrekkelig merket.

Begrunnelse:
Maling som markerer evakueringsveier var flere steder lite synlig på grunn av slitasje. Forhold relatert til merking av evakueringsveier på innretninger operert av COPSAS er påpekt i tilsyn i 2004, 2006 og 2009.

Manglende brannbeskyttelse av hydraulikk for aktivering av nødavstengningsventiler: Hydraulikklinjer for styring av nødavstengningsventiler i stigerørområdet på 2/4 J er ikke brannbeskyttet.

Begrunnelse:
I henhold til COPSAS skal hydraulikklinjer som kobler akkumulatorer til nødavstengnings-ventilene beskyttes i samme grad som den enkelte ventilen. Ventilene i stigerørsomådet på 2/4 J er brannbeskyttet, mens hydraulikklinjene mellom akkumulatorene og nødavstengningsventilene ikke er brannbeskyttet. Nødavstengningsventilene er ikke ”fail safe” og det må derfor kunne dokumenteres at hydraulikksystemet er funksjonelt inntil ventilene er kjørt i stengt posisjon.

Berøringsfare: Mangelfull avskjerming av spenningsførende deler inne i tavlerom.

Begrunnelse:
Det ble påvist eksempler på manglende avdekking mot spenningsførende deler. Uisolerte spenningsførende deler skal være beskyttet mot tilfeldig berøring med faste deksler av minst selvslukkende materiale som tilfredsstiller kravene til kapslingsgrad IP 20. Eksempelvis nevnes:
- I nødgenerator rom 2/4 C ble det påvist uisolerte spenningsførende deler på voltmeter i 480V skap.
- Tildekking av spenningsførende deler (480V) manglet i nødgeneratorrom på 2/4 A.


Forbedringspunkter

Merking av utstyr:
Mangelfull merking av utstyr.

Begrunnelse:
Ved sjekk av tilfeldig utvalgte PSVer og ESD ventiler i prosessanlegg på 2/4 J ble det påvist at flere manglet tag-merking. Dette gjaldt PSVer i C-tour anlegget på øverste dekk, PSVer installert på LP separator og ESD ventiler i stigerør/piggsluse-området. Det var heller ikke mulig å finne serienummer på PSVene installert på LP separator.


Dokumentasjon av brannmotstand til nødavstengningsventil: Dokumentasjonen på at sikkerhetskritiske nødavstengningsventil på 2/4 J har nødvendig brannbeskyttelse til å ivareta sin funksjon ved brann er mangelfull.

Begrunnelse:
I forbindelse med tilsynet har vi ikke fått dokumentert at nødavstengningsventil ESDV-00426 på 2/4 J har den nødvendige brannmotstand for å ivareta sin funksjon ved brann. Svikt i denne ventilen vil kunne endre den dimensjonerende brannbelastningen i området.

Skilting av dører til rom med trykkovervåking: Manglende skilting av dører 8til rom med trykkovervåking.

Begrunnelse:
Alle dører fra rom som er trykkovervåket skal ha iøynefallende skilt på utsiden av døren med følgende tekst: ”Advarsel – Trykkovervåket rom – Hold døren lukket”. Vi observerte manglende skilting av dører til P60 VSD Transformatorrom og S60 Tavlerom lavspenning på 2/4J.

Vedlikehold: Mangelfullt vedlikehold

Begrunnelse:
Det ble funnet flere eksempler på mangelfullt vedlikehold.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064