Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forbedringsaktiviteter i Statoil - arbeidstakermedvirkning

Ptil førte i perioden september til desember 2014 tilsyn med forbedringsaktiviteter i Statoil og hvordan selskapet har lagt til rette for arbeidstakermedvirkning. Tilsynet har vist at Statoils involvering av arbeidstakerne ikke har vært i henhold til regelverkets krav.


Ptil har gjennom flere år fulgt opp helse-, miljø- og sikkerhetsmessige aspekter ved Statoils endrings- og forbedringsaktiviteter.

Tilsynsaktiviteten ble videreført i 2014, da rettet mot Statoils egen oppfølging (monitorering) av forbedringsprosjekter, både sett i forhold til tidligere forbedringsaktiviteter og nye pågående endrings- og forbedringsprosjekter for å redusere kostnader og øke effektivitet. Tilsynsaktiviteten har tre hovedtema: Selskapets egen oppfølging, risikostyring og arbeidstakermedvirkning.

To av de sentrale programmene som nå gjennomføres i Statoil er rettet mot forbedring av teknisk effektivitet (Step) og organisatorisk effektivitet (OE). 

Regelverket forutsetter arbeidstakermedvirkning slike prosesser. Ptil har derfor valgt å se spesielt på Statoils tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i forbindelse med endringsprogrammene.

Basert på de delene av tilsynet som er gjennomført til nå, har vi konkludert med at selskapets involvering av arbeidstakerne ikke har vært i henhold til regelverkets krav om arbeidstakermedvirkning.

Avviket begrunnes ut fra følgende observasjoner:

  • Step ble utviklet og besluttet uten at arbeidstakernes tillitsvalgte var med i beslutningsprosessen.
  • Vernetjenesten er ikke representert i det etablerte samarbeidsorganet.
  • Arbeidstakerne uttrykker usikkerhet med hensyn til egen og selskapets kompetanse og kunnskap til å vurdere materialet de har fått til behandling.
  • Arbeidstakerne opplever at sakspapirene ikke gir nok informasjon. I møter hvor STEP er tema er det i stor grad blitt lagt fram lysark, som ikke gir tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon om de forhold som skal informeres om og diskuteres.
  • Arbeidstakerne opplever at de får for lite tid til å sette seg inn i materialet, få bistand og få drøftet det på forsvarlig måte i egen organisasjon.

Ptil har bedt Statoil om tilbakemelding på hvordan avviket vil bli håndtert.