Gå til hovedinnhold

Tilsyn med innsamling av naturdata – Sleipner A

Ptil gjennomførte i tidsrommet 26.-28.5.2010 tilsyn med naturdatainnsamling på Sleipner A. Tilsyne ble utført i samarbeid med Meteorologisk Institutt (Met.no). Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.


Bakgrunnen for tilsynet er at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Sleipner A er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Sleipner A, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.

Målekontrollen avdekket ingen avvik fra anbefalt standard NORSOK N-002 for måleresultater utover toleransegrensene mellom operatørens måleinstrumenter og kontrollinstrumentene og Met.no sine reisenormaler.

Som følge av nytt krav fra Luftfartstilsynet, ”2008-01-28 nr 81 ”Forskrift om flyværtjeneste (BSL G 7-1)” som trådde i kraft 1.1.2008, har Statoil forpliktet seg til å oppdatere sin værstasjon på Sleipner A for å kunne tilfredsstille krav til offisiell METAR. For Sleipner A omfattet dette plassering og installering av infrarød sjøtemperaturmåler og var ferdigstilt i mai 2010. Utstyret vil bli prøvet ut en periode framover og kvaliteten evaluert.

Alt meteorologisk utstyr var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Sleipner A. Både program for vedlikeholdsstyring og oversikt over utført vedlikehold finnes Statoil sine styringssystemer og er sporbare. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på Sleipner A.

Observasjoner
Ptil sine observasjoner deles generelt i tre kategorier:
1 Avvik: Knyttes til observasjoner hvor vi mener å påvise brudd på regelverket
2 Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket
3 Overensstemmelse: Nyttes ved påvist overensstemmelse med regelverket

Overensstemmelse

Metadata
Det vises til regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002 (”Collection of Meteocean Data”) punkt 4.2.
 

Oppsettet til Metadata er i henhold til anbefalt norm - NORSOK-standard N-002 (vedlegg 4).

Vedlikehold
Rutiner for forebyggende vedlikehold av måleinstrumenter ble gjennomgått. Det er utarbeidet en detaljert brukerveiledning for til planlegging av det forebyggende vedlikeholdet til alt meteorologisk utstyr. Opplegget omfatter frekvenser av vedlikeholdet som skal utføres daglig, hver 14. dag, halvårlig og årlig. Det er også gitt særskilt tilbakemelding til systemleverandøren vedrørende opplegget for vedlikehold. Det meteorologiske utstyret var tilfredsstillende rengjort og i god stand.
 

En feil på det ene kontrollinstrumentet i radiorommet (TH1) ble korrigert slik at også dette er kontrollert i dette tilsynet.

Det vises til regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretnings3 forskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002 (”Collection of Meteocean Data”) punkt 4.2 jamfør annex A, punkt 5.1.

Toleransegrenser jamfør NORSOK N-002 Annex A
Temperatur (luft): 0,20 °C
Temperatur (sjø): 0,20 °C
Relativ fuktighet(rf): 5,00 %
Lufttrykk: 0,30 hPa

Sensoreksponering
Verifikasjonen på Sleipner A viste tilfredsstillende eksponering for alle sensorene som var i bruk.

Det ble gjennomført ti serier av sensorer TH2 og kontrollinstrumentet, fem serier av TH1 og kontrollinstrumentet og seks serier på trykk og kontrollinstrumentet på Sleipner A (lufttemperatur, luftfuktighet og lufttrykk).

Sjøtemperatur
Det er installert sensorer for sjøtemperatur på Sleipner A (infrarøde sensorer). Sensorene var under utprøving. Sensorene kan bli erstattet av sjøtemperaturmålinger fra framtidig forsyningsfartøy avhengig av resultatet fra utprøvingen.

Lufttemperatur
Sensor TH1 for lufttemperatur (plassert i hvit instrumenthytte på hoveddekk) ble kontrollert mot Met.no sin reisenormal Vaisala HMP233. Sensor TH1 ble kontrollert i sju serier i temperaturintervallet 6,9-8,5 °C.

Middelavvik TH1 lufttemperatur: 0,06 °C

Sensor TH2 for lufttemperatur plassert (plassert i hvit instrumenthytte på hoveddekk) ble kontrollert mot Met.no sin reisenormal Vaisala HMP233. Sensor TH2 ble kontrollert i ti serier i temperaturintervallet 6,9-8,5 °C. Det er TH2 som brukes i visning i METAR-meldingen.

Middelavvik TH2 lufttemperatur: 0,07 °C

Kontrollsensoren på Sleipner A for lufttemperatur ble kontrollert mot Met.no sin reisenormal Vaisala HMP233. Sensoren ble kontrollert i tre serier i temperaturintervallet 6,9-8,5 °C.

Middelavvik kontrollsensor lufttemperatur: 0,07 °C.

Lufttrykk
Sensorer for måling av lufttrykk ble kontrollert i seks serier i intervallet 996,5-997,9 hPa mot Met.no sin reisenormal type Digiquartz 765.

Middelavvik sensor 1: 0,09 hPa
Middelavvik sensor 2: 0,09 hPa
Middelavvik kontrollsensor: Sensoren ble ikke kontrollert fordi den skal kalibreres.

Luftfuktighet
Sensor TH1 for luftfuktighet (plassert i hvit instrumenthytte på hoveddekk) ble kontrollert mot Met.no sin reisenormal Vaisala HMP233. Sensor TH1 ble kontrollert i fem serier i fuktighetsintervallet 61-79 %rf.

Middelavvik TH1 luftfuktighet: 1,4 %

Sensor TH2 for luftfuktighet (plassert i hvit instrumenthytte på hoveddekk) ble kontrollert mot Met.no sin reisenormal Vaisala HMP233. Sensor ble kontrollert i ti serier i fuktighetsintervallet 61-79 % rf.

Middelavvik TH2 luftfuktighet: 3,2 %

Kontrollsensor Sleipner A for luftfuktighet ble kontrollert mot Met.no sin reisenormal Vaisala HMP233. Sensoren ble kontrollert 82-86 % rf.

Middelavvik kontrollsensor for luftfuktighet: 0,8 %

Forbedringspunkter

Det er ikke identifisert forbedringspunkter relatert til måleresultatene.

Sensorer som ikke ble kontrollert

Bølgemåling
Bølgeradaren er plassert i sørøstre hjørne ved toppen av boligkvarteret. Bølgeradaren måler over 180°, omtrent fra nord via øst til syd. Det er Miros som har ansvar for kontroll og kalibrering av dette utstyret.

Ceilometer (skyhøydemåler)
Ceilometeret er plassert ved helidekket og ble ikke kontrollert fysisk.

Vindmåling
De to ultrasoniske vindmålere er av type Gill og ble ikke kontrollert fysisk. Disse var plassert øverst i boretårnet, en i nord og en i syd. Begge vindsensorene plassert øverst i boretårnet (det høyeste punktet på denne delen av innretningen) anses å ha god eksponering.

Siktmåling (PresentWeather-sensor)
To PW-sensorer var plassert i henholdsvis ved helidekket og på hoveddekket ble ikke kontrollert fysisk. Siktmåleren angir kun sikten i et begrenset luftvolum i den høyden den er plassert.
Plasseringene anses å være god.

Andre kommentarer

Samtaler med observatør
Det sendes METAR observasjon fra Sleipner A hver halve time mellom 0700 og 1900. Programvaren for innsending av observasjonene er MirPresMETAR utviklet av Miros. Visning av data fra de forskjellige meteorologiske sensorene i radiorommet var oversiktlig plassert med god merking av hvilke data som tilhørte hvilke sensorer. Presentasjon av sikt og skybasemålinger var også god i programmet til Miros.

Sleipner A har SYNOP-tjeneste.

Gode observasjoner på Sleipner A er svært viktige for sikkerheten blant annet i forbindelse med helikoptertransport, væravhengige operasjoner på innretningene og til værvarsling. Observatøren som var på jobb under tilsynet behersker sending av METAR bra, men syntes at SYNOP kan være vanskelig noen ganger. Vurdering av skyer er det tar lengst tid å bygge seg opp erfaring på.

Observatøren mente at skybasemålingene ga god støtte seg til i dette arbeidet og at de årlige repetisjonskursene av stor verdi og nødvendig for å holde seg faglig kompetent. I tillegg ble nevnt at repetisjonskurset var spesielt nyttig ved at deltakerne kunne få dele erfaringer med andre observatører.

I henhold til den nye forskriften fra Luftfartstilsynet, ”2008-01-28 nr 81 ”Forskrift om flyværtjeneste (BSL G 7-1)” som trådde i kraft 1.1.2008, skal observatører som skal sende METAR gjennomgå årlige repetisjonskurs i observasjonsteknikk. Observatøren på Sleipner A hadde gjennomgått det årlige repetisjonskurset.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064