Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kompetanse innenfor boring på flyttbare innretninger

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn i form av en kartlegging av kompetanse på området boring rettet mot samtlige boreentreprenører.


Ptil har gjennom året gjennomført tilsyn med samtlige boreentreprenører på norsk sokkel. Formålet med tilsynet var å kartlegge kompetansekravene i det enkelte selskap, samt å verifisere etterlevelse av kompetansekravene. Kartleggingen var begrenset til borepersonell som jobber på flyttbare innretninger.

Etter regelverket er det de ansvarlige selskapene som skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av virksomheten, og sette minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner.

Kartleggingen viste at de aller fleste selskapene har etablert krav til formell utdanning for personell innen boring, i hovedsak basert på retningslinjer fra bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Det kan være aktuelt å gjennomføre verifikasjoner rettet mot enkeltselskaper som en oppfølging av tilsynsaktiviteten, blant annet på med utgangpunkt informasjon som ble mottatt gjennom kartleggingen.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77