Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Mongstad - ivaretakelse av barrierer og læring av hendelser

Ptil gjennomførte i tiden 12.-14.10.2010 flere tilsynsaktiviteter på Mongstad-anlegget rettet mot Statoils ivaretakelse av sikkerhetskritiske elementer (barrierer) og hvordan Statoil sørger for læring av hendelser.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Aktiviteten var også knyttet til våre hoved¬prioriteringer for 2010, blant annet ”ledelse og storulykkesrisiko”, herunder læring av alvorlige hendelser, og Statoils ivaretakelse av ”tekniske og operasjonelle barrierer” for å redusere risiko for storulykker.

Resultat
Målsettingen med aktivitetene var å verifisere at Statoil Mongstad ivaretar kravene i forskriftene og verifisere at utvalgte sikkerhetskritiske barrierer blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte samt å verifisere hvordan erfaringer fra hendelser blir tatt inn i organisasjonen. Videre at ledelsen er engasjert i og bidrar med kontinuerlig forbedring og at det arbeides systematisk med tanke på å lære av og forebygge hendelser.

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket innenfor de delene som var tema for tilsynet. Men det ble registrert forbedringspunkter både med hensyn til kjennskap til og bruk av dokumenter som setter krav til viktige tekniske barrierer, systematikk i prosessen med å lære av hendelser og verifikasjon av at tiltak virker.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77