Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell - elektriske anlegg

Ptil gjennomførte i tiden 13.-14.2.2012 tilsyn med AS Norske Shell (Shell) knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av presentasjoner, dokumentgjennomganger og samtaler med driftspersonell for Draugen.

Bakgrunn
Bakgrunnen for aktiviteten er forankret i Ptil sine hovedprioriteringer for 2012, med hovedvekt på barrierer. For Ptil er det viktig at industrien bruker og videreutvikler kunnskapen om ivaretakelse og forbedring av barrierer. Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid. God risikoforståelse er nødvendig for å forebygge ulykker, for å etablere en hensiktsmessig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser blir oppfylt og tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Det ble under tilsynet identifisert avvik fra regelverkets krav til kartlegging og oppfølging av barrierer samt forbedringspunkter knyttet til organisering av elektrodisiplinen land/hav, kvalitetssikring av mindre modifikasjoner i elektriske anlegg og rutiner for oppdatering av viktige driftsdokumenter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77