Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av utmattingssprekker på Bideford Dolphin

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Dolphin AS. Tilsynet var rettet mot dokumentasjon av sveisearbeid ved de gjennomførte reparasjonene, kvalitetssikring av utmattingsanalyser og planlegging av inspeksjoner av bærende konstruksjoner på Bideford Dolphin.


Dette tilsynet er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2010 "Ledelse og storulykkesrisiko", hvor det blant legges vekt på læring av alvorlige hendelser.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer

Tilsynet ble gjennomført hos konsulentfirmaet AGR Field Operations Holdings AS på Straume utenfor Bergen 28. og 29. oktober 2010 og hos Dolphin AS i Tananger 15. november 2010.

Bakgrunn
Tilsynet har sin bakgrunn i at det gjennom de ti siste årene er oppdaget tre tilfeller av sprekkdannelser i bærende konstruksjoner på den flyttbare boreinnretningen Bideford Dolphin. I et møte med Dolphin i mai 2009 ble Ptil informert om hvordan Dolphin planlegger å forebygge sprekkdannelser framover. Vi besluttet å gjennomføre tilsyn for å få en mer detaljert gjennomgang, spesielt av de analysene som er gjennomført, ved spørsmålsstillinger og stikkprøver.

Dolphin fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Bideford Dolphin 30.9.2004.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at dokumentasjonen for reparasjonsarbeidene og analysene var i samsvar med krav i regelverket. Tilsynet var planlagt gjennomført i form av stikkprøver i dokumentasjon knyttet til kvalitetssikring, de utførte sveisearbeidene, samt utmattingsanalyser og bruken av pålitelighetsmetoder.

Resultat 
Analysene som er utført er omfattende og kompliserte. For at de på en tilfredsstillende måte skal kunne godtgjøre at sprekkdannelsene er forsvarlig utbedret, er det mye som må gjøres riktig og ved å benytte tilstrekkelige sikkerhetsmarginer. TIlsynet konkluderte med en del mangler på dette området.

Det ble avdekket ett avvik fra forskriftskrav med hensyn til Dolphins oppfølging av tjenesteleverandører.

Videre ble det påvist en del forbedringspunkter, knyttet til

 

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96