Gå til hovedinnhold

Tilsyn med organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll - ExxonMobil Norge og North Atlantic Drilling

I perioden 26. august - 11. september 2013 førte Ptil tilsyn med ExxonMobil Norge og North Atlantic Drillings ivaretakelse av organisatoriske og menneskelige faktorer ved håndtering av eventuelt tap av brønnkontroll.


Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i boring av brønner på Balder-feltet med bruk av innretningen West Alpha, herunder pågående brønn 25/11-B-24 H.

Tilsynsaktivitetens hovedtema var:

 • Beslutningsunderlag, -kriterier og -prosesser, herunder risikovurderinger og -analyser
 • Brønnkontrollprosedyrer
 • Opplæring, kompetanse og trening
 • Informasjonspresentasjon og -håndtering
 • Roller og ansvar
 • Kommunikasjon mellom operatør, boreentreprenør og bore /brønnserviceentreprenører i planlegging og gjennomføring av boreoperasjonen
 • Styring av endring

Bakgrunn
Petroleumstilsynet skal arbeide risikobasert, det vil si rette fokus på områder med potensielt stor risiko. I særlig grad er to av hovedprioriteringene for Petroleumstilsynet i 2013 relatert til storulykkesrisiko: "Barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig." og "Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte."

Et sentralt element i Petroleumstilsynets prioriteringer for 2013 har vært oppfølging av flyttbare innretninger. Tilsynet med håndtering av brønnkontroll på West Alpha er derfor en oppfølging av Petroleumstilsynets prioriteringer for 2013.

En studie om brønnkontroll gjennomført i regi av Petroleumstilsynet, Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), publisert 25. april 2012 utgjør også en del av grunnlaget for tilsynsaktiviteter på norsk sokkel. Resultater fra studien er fulgt opp i dette tilsynet.

Etter Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen i mai 2010 ble det utarbeidet et felles arbeidsprogram for myndighetene i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).

Det ble besluttet å gjennomføre en tilsynsserie i fem land (Norge, Storbritannia UK, Danmark, Nederland og Tyskland) med tema organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll. To pilottilsyn ble gjennomført våren 2012, ett på norsk sektor og ett på britisk sektor. De øvrige tilsynene ble gjennomført høsten 2012.

Erfaringene fra denne tilsynsrekken vil bli oppsummert i en felles rapport fra NSOAF.

Dette tilsynet er ikke en del av NSOAF's arbeidsprogram, men er i stor grad basert på samme tilsynsmetode og inngår i Petroleumstilsynets oppfølging basert på erfaringene etter Deepwater Horizon-ulykken.

Tilsynsaktiviteten har hatt spesiell oppmerksomhet på de delene av det sosio-tekniske systemet hvor menneske er en sentral bidragsyter som bruker og samhandler med tekniske systemer, og i samspill med andre mennesker. Tilsynet rettet seg mot hvordan organisasjonene planlegger boreoperasjonen og hvordan menneskelige og organisatoriske faktorer blir håndtert for å ivareta brønnkontroll. Vi konsentrerte oss spesielt om tidsperioden tett opp mot en eventuell brønnkontrollhendelse. I en slik situasjon vil den mest kritiske menneskelige faktoren være vurderingen av om utblåsningssikringen (BOP) skal aktiveres og deretter en faktisk aktivering av BOP. Kommunikasjon mellom involverte parter, herunder mellom borer og slamlogger, og borer og overordnede, ble berørt i tilsynet.

Håndtering av brønnkontroll involverer dermed samhandling mellom en rekke aktører – operatør, borekontraktør og bore- og brønnservice selskap og krever at disse aktørene har etablert en felles situasjonsforståelse.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var at selskapene overfor Petroleumstilsynet demonstrerte at det var etablert et fungerende styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser som bidrar til ivaretakelse av brønnkontroll. Vi ville verifisere hvordan tap av brønnbarrierer og risiko for tap av brønnkontroll ble identifisert og håndtert, og at vurderinger, beslutninger og tiltak knyttet til en brønnkontrollhendelse ble gjennomført slik at tilstanden i brønnen kunne normaliseres med minst mulig risiko. Denne tilsynsaktiviteten hadde spesiell oppmerksomhet på de delene av det sosio-tekniske systemet hvor menneske er en sentral bidragsyter. Tilsynet rettet seg mot hvordan organisasjonene hadde planlagt boreoperasjonen og hvordan menneskelige og organisatoriske faktorer ble håndtert for å ivareta brønnkontroll.

Særlig ville vi rette oppmerksomheten mot tidsperioden tett opp mot en eventuell brønnkontrollhendelse. I en slik situasjon vil den mest kritiske menneskelige bidraget være tidlig deteksjon av en hendelse under utvikling, vurderingen av om utblåsningssikringen (BOP) skal aktiveres, og deretter en faktisk aktivering av BOP.

Resultat
Under tilsynet fikk vi inntrykk av at EM og NAD hadde gjennomført noen aktiviteter den siste tiden som er relevante for å øke bevissthet om risiko knyttet til boreoperasjoner, og bedre deteksjon og håndtering av brønnkontroll. Det var på tidspunktet tilsynet ble gjennomført påbegynt et arbeid med utarbeidelse av barrierediagram, simulatortrening og scenariobasert trening.

Vi ser for øvrig at scenariobaserte øvelser har medført økt involvering av tredjepartsentreprenører. Imidlertid mener vi at arbeidet med risikohåndtering knyttet til brønnkontroll kan styrkes og videreføres.

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til:

 • anvendelse av kompetanse, trening og øvelser (EM og NAD)
 • vedlikehold (NAD)
 • styring av arbeidsmiljørisiko (EM og NAD)
 • merking av utstyr (NAD)
 • operasjon i henhold til egne styringssystemer (EM og NAD)
 • oppfølging av svar fra tidligere tilsyn (NAD)

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77