Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Aasta Hansteen utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet gjennomførte 14.-16. april 2015 tilsyn med Statoil og utbyggingen av Aasta Hansteen.


Målet med tilsynet var å følge opp at Statoil i samarbeid med HHI/Technip og andre involverte etterlever kravene i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til brannskille i boligkvarteret.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til passiv brannbeskyttelse.

Statoil har fått frist til 19.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064