Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gina Krog

Petroleumstilsynet gjennomførte 25.-26. mars 2015 tilsyn med prosjektering av konstruksjoner og maritime systemer på Gina Krog.


Målet med tilsynet var å verifisere at Statoils analyser og verifikasjoner er i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

Verifikasjon av analyser
Konstruksjonsanalyser
Avviksbehandling

Statoil har fått frist til 10.6.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00