Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gina Krog

Ptil førte i perioden 15.4. – 12.5.2016 tilsyn med Statoil sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Gina Krog.


Målet med tilsynet var å følge opp at Statoil, i samarbeid med DSME/Aker Solutions og andre involverte, etterlever forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter, standarder samt Statoils egne krav. Tilsynet la spesielt vekt på implementering og synliggjøring av Gina Krogs spesifikke barrierestrategier, ytelseskrav og ytelsespåvirkende faktorer i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til system for barrierestyring, nødavstengningssystem og brannpumper.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77