Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - utforming av Johan Castberg FPSO

23. oktober 2017 førte vi tilsyn med Statoils planlegging av Johan Castberg FPSO. Tilsynet omfattet i hovedsak utforming av innretningen med sikte på operasjon i kaldt klima og var avgrenset til områdene materialhåndtering, arbeidsmiljø og teknisk sikkerhet.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere om Statoil planlegger Johan Castberg FPSO i henhold til krav i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og balansere ulike sikkerhets- og arbeidsmiljømessige hensyn. Målet var videre å innhente informasjon og vurderinger fra Statoil for å kunne anvende dette i vår behandling søknaden om godkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til vurdering av og tekniske løsninger for fjerning av snø og is.

Bakgrunn
Johan Castberg-innretningen blir den nordligste på norsk kontinentalsokkel og skal utformes for å kunne drive forsvarlig virksomhet på den aktuelle lokasjonen. I prosjektperioden har kostnadene blitt vesentlig redusert. Petroleumstilsynet har vært opptatt av at kostnadsreduksjonene ikke reduserer sikkerhets- og arbeidsmiljømessig robusthet. Petroleumstilsynet (Ptil) sitt hovedtema for 2017 under overskriften «Trenden skal snus» har hatt særskilt oppmerksomhet mot robusthet i petroleumsvirksomheten. (www.trendenskalsnus.no).

Statoil leverte søknad om godkjenning av Plan for utbygging og drift(PUD) for Johan Castberg 12.12.2017

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77