Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkerisiko, barrierestyring, egen registrering og oppfølging av hendelser på Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tiden 7.-8.6.2011 tre tilsynsaktiviteter på Slagentangen.


Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg, forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg, forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer og forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer.

Aktivitetene var knyttet til Ptils hovedprioriteringer 'storulykke' og 'tekniske og operasjonelle barrierer'.

Mål
Formålet med tilsynet var å:

  • Verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke
  • Føre tilsyn med at utvalgte sikkerhetskritiske barrierer ble ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykke reduseres så langt som mulig
  • Verifisere selskapets kontroll med hendelser, registrering, oppfølging og hvordan korrigerende tiltak håndteres

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik fra regelverket eller forbedringsmuligheter i løpet av aktiviteten.

Det arbeides systematisk for å undersøke om egne og myndighetskrav etterleves.

Slagentangen følger en intern retningslinje som tar hensyn til blant annet potensial for å vurdere hvilke hendelser som skal varsles eller meldes til Ptil.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064