Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft - ConocoPhillips

Ptil førte i perioden april - september 2013 tilsyn med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft i forbindelse med oppkoblingen av Ekofisk 2/4L.


Ptil har ført tilsyn med styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) ved innleie av arbeidskraft ved oppkoblingen av Ekofisk 2/4 L (EKOL).

Oppmerksomheten var spesielt rettet mot innleie i kjeden ConocoPhillips (COPNO), Rosenberg WorleyParsons (Rosenberg), Kaefer Technology AS (Kaefer) og NORSE Technology as (NORSE). Også direkte innleid arbeidskraft til Rosenberg, Kaefer og NORSE var inkludert i tilsynet.

Tilsynet ble gjennomført med møter på land 11., 17. og 24.4, 28.8 og revisjon på EKOL i perioden 24. – 27.9.2013. I møtene på land deltok også Arbeidstilsynet.

Tema i tilsynet var:

  • kvalifisering og oppfølging av leverandører
  • rammebetingelser for god HMS-styring
  • risikoelementer/eksponering og håndtering av risikoelementer
  • organisering og samordning av HMS-arbeid og vernearbeid mellom aktørene
  • arenaer og prosesser for medvirkning i det systematiske HMS-arbeidet
  • vernetjenestens rolle, kompetanse, oppgaver, tidsbruk etc i planlegging og gjennomføring av oppkobling

Bakgrunn
Ptil har i flere år hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot risikoutsatte grupper og følger også i 2013 opp næringens tiltak for disse. Bakgrunn for tilsynet er at arbeidet med oppkoblingen av boligmodulen innebærer flere samtidige aktiviteter med flere aktører til stede, inkludert arbeidstakere fra entreprenører, underleverandører og innleid arbeidskraft under disse. Dette er grupper som kan være særlig risikoutsatt.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan COPNO sammen med entreprenør og underleverandører følger opp risikoutsatte grupper i planleggingen og gjennomføringen av oppkoplingen av EKOL.

Resultat
I møtene på land ble bedriftenes styringssystem og kvalifiseringsrutiner presentert, samt roller og ansvar i planleggingen av arbeidet som skulle utføres om bord. Da offshoredelen av tilsynet ble gjennomført hadde arbeidet med oppkoblingen ute på feltet foregått i cirka seks uker.

Vi har fått et gjennomgående godt inntrykk av styring av sikkerhet og arbeidsmiljø for arbeidstakerne i prosjektet. Oppdragene bygger i stor grad på rammekontrakter mellom aktører som har jobbet sammen over lengre tid. Oppdragene er basert på timepris og arbeidstakerne gav inntrykk av å ha fokus på å jobbe sikkert like mye som på framdrift. Rolle- og ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene framstod som klar, både gjennom planleggingsfasen og i gjennomføring på innretningen. Mellomlederne på de ulike nivå i oppkoplingsprosjektet på EKOL hadde dialog på tvers av selskapene og hadde tid til å være i felt.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77