Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet på Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 6.-8.10.2015 tilsyn innen teknisk sikkerhet ved raffineriet på Slagentangen.


Målet med oppgaven var å verifisere at Esso ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for en storulykke samt å følge opp teknisk sikkerhet ved anlegget.

Vi undersøkte spesielt arbeidsprosessene for risikoreduksjon, kontinuerlig forbedring og systematikk i registrering og oppfølging av avvik.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til tennkildekontroll av midlertidig utstyr.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til gjennomføringer av endringer.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77