Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Åsgard B

Tilsynet med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Åsgard B ble gjennomført parallelt med tilsynsaktiviteten med beredskap i perioden 18. – 20. mai 2011.


Aktiviteten må ses i sammenheng med varsel om tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i UPN, sendt Statoil 22.2.2011.

I og med at Statoil UPN ikke fullt ut hadde implementert ny modell for vernetjenesten og i brev av 30.3.2011 ba om utsettelse på det varslede tilsynsmøtet med UPN 7. april i år, valgte Ptil å starte den varslede aktiviteten med tilsynet på Åsgard B.

Bakgrunn
Petroleumstilsynet har i sitt strategiarbeid de siste par årene blant annet sett på partssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.

Våre erfaringer viser at aktørene i norsk petroleumsvirksomhet i stor grad har på plass det formelle apparatet med vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg, mens praktiseringen av arbeidstakermedvirkning ellers er svært variabel.

Vi ser blant annet at det i mindre grad legges rette for arbeidstakermedvirkning for entreprenøransatte enn for operatøransatte. 

Mål
Hensikten med tilsynsaktiviteten på Åsgard B var å følge opp at tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning praktiseres etter kravene i regelverket.

Temaene som ble dekket i tilsynet var:

  • Den formelle strukturen på vernearbeidet, inkludert entreprenørenes rolle
  • Myndighetsområder for arbeidsmiljøutvalgene
  • Organisering av vernetjenesten, vernearbeidet og andre tiltak for tilrettelegging for medvirkning
  • Tid til vernearbeid
  • Kompetanse/opplæring av vernetjenesten

Resultat
Vi møtte en engasjert vernetjeneste om bord på Åsgard B, både på operatør- og entreprenørsiden. Vi fikk også et generelt godt inntrykk av samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen om bord.

Det ble ikke avdekket noen avvik fra regelverket, men det ble påvist forbedringspunkter knyttet til helheten i tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064