Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Transocean vedrørende arbeidstakermedvirkning

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.3. – 21.6. 2011 tilsyn med arbeidstakermedvirkning i helse, miljø og sikkerhets- styring i Transocean.


Bakgrunn
Petroleumstilsynet har de siste årene hatt særlig oppmerksomhet rettet mot partssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten.

Våre erfaringer viser at aktørene i norsk petroleumsvirksomhet i stor grad har på plass det formelle apparatet med vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg, mens praktiseringen av arbeidstakermedvirkning ellers er svært variabel.

Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger som angår helse, miljø og sikkerhet, og å gi arbeidstakerne muligheten til å ha innflytelse på sin egen arbeidssituasjon.

Bestemmelsen innebærer at arbeidstakerne gis reell mulighet til å påvirke arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheten. Med reell mulighet menes at arbeidstakerne involveres så tidlig i beslutningsprosessen at deres innspill utgjør en del av beslutningsgrunnlaget.

Kompetanse og kjennskap til relevante risikoforhold i petroleumsvirksomheten er en forutsetning for å medvirke. Det samme er tid til å forberede, gjennomføre og følge opp oppgavene på en god måte.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere om arbeidstakermedvirkning i Transocean praktiseres etter kravene i regelverket.

Resultat
Under tilsynet kom det fram en uttalt vilje til å få samarbeidet mellom partene til å fungere. Bedriften har fungerende arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombudsordning og det er i tillegg etablert prosedyrer og arenaer for samhandling.

Transocean har flere fagforeningstillitsvalgte i full stilling og ett koordinerende hovedverneombud med minst 50 % fristilling.

Det ble ikke avdekket avvik, men det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

• Skille mellom direkte medvirkning og representativ medvirkning
• Interne rutiner for arbeidstakermedvirkning
• Interne rutiner for informasjonsflyt
• Tilrettelegging for vernearbeid
• Kompetanse om relevante risikoforhold
• Arbeidstakermedvirkning i riggoppgraderingsprosjekter/SPS
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064