Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Nyhamna

Tilsyn med arbeidsmiljø og materialhåndtering på Nyhamna.


Ptil gjennomførte i dagene 1. - 3.12.2014 tilsyn rettet mot Shell's styring med prosjektet for utvidelse av anlegget på Nyhamna.
 
Den pågående utbyggingen på Nyhamna innebærer mange samtidige aktiviteter i prosjektet, mens det er regulær drift av anlegget. Mange nye aktører vil være til stede og dette representerer spesielle utfordringer med hensyn til å ha oversikt over og styring av risikoforhold både i driften og prosjektet.
 
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Shell legger til rette for forsvarlig planlegging og gjennomføring av prosjektet, gjennom en enkeltvis og samlet vurdering av risikofaktorer som har betydning for utøvende personell på prosjektet. Vi ønsket å se på hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom operatør, entreprenører og underentreprenører fungerte i prosjektet. Tilrettelegging av arbeidstakermedvirkning var også en del av tilsynet.
 
Tilsynet var også rettet mot tekniske, operasjonelle og administrative forhold ved planleggingen og gjennomføringen av materialhåndtering, kran og løft i prosjektgjennomføringen og i den daglige driften av anlegget.
 
Tilsynet påviste avvik knyttet til:
 
 • Systematisk kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer
 • Regelverkskompetanse hos underleverandører og deres verneombud
 • Arbeidstakermedvirkning
 • Utøvelse av operatørens påseplikt
 • System for opplæring
Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til:
 
 • Samarbeid mellom vernetjeneste og ledelse i drift
 • System for ivaretakelse av sikker tilstand på ståltau
 • Materialhåndteringsplan
 • Utøvelse av rollen som operasjonelt ansvarlig
 • Respekt for sperring av områder for løfteoperasjoner
 • Løftekompetanse hos entreprenør

 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064