Gå til hovedinnhold

Hovedtema 2017: Trenden skal snus

Vi har 50 års oljehistorie bak oss. Men hvordan vil neste kapittel av sikkerhetshistorien se ut? Gikk utviklingen i feil retning? Eller klarte vi å snu den bekymringsfulle utviklingen vi har sett de to siste årene? Ptils Hovedtema for 2017 er Trenden skal snus.Hovedtemaet Trenden skal snus er gjeldende i ett år. Arbeidet med dette skal være høyt prioritert både i Ptil og industrien de neste månedene.

I løpet av 2017 vil Ptil gjennomføre en rekke tilsyn og prosjekter rettet mot selskapenes arbeid for på snu en bekymringsfull utvikling. Effekten av innsatsen skal overvåkes og måles, både underveis og etterpå. Noen resultater av satsingen kan være raske å oppnå, andre vil det ta lenger tid å se effekten av.

Målet med satsingen er å påvirke næringen og oppnå synlige og målbare resultater.

Kort og godt: Trenden skal snus.

Tre spissinger

Ptil har valgt å spisse arbeidet med Hovedtema 2017 mot tre definerte områder:

Partssamarbeid
Det er økt press på partssamarbeidet i petroleumsnæringen, både i to- og trepartsperspektiv. Partssamarbeidet er sentralt i sikkerhetsarbeidet. Konsekvensene av svekket samarbeid kan blant annet bli at ledelsen i selskapene får dårligere underlag for viktige beslutninger, og at viktige veivalg er dårlig forankret blant arbeidstakerne.

Robusthet
Næringen gjennomfører store endringer for å kutte kostnader og effektivisere. Vi er bekymret for at næringens optimalisering i økende grad reduserer marginer knyttet til tekniske anlegg, operative systemer og organisasjoner. Konsekvensene av dette kan være svekket robusthet.

Standardisering
Petroleumsnæringen i Norge er langt framme når det gjelder standardisering og bruk av standarder, hvor standardene utgjør normgrunnlaget som det funksjonelle regelverket er tuftet på. Vi er bekymret for at den store oppmerksomheten på kostnader og effektivitet kan føre til uheldige utslag i standardenes faglige innhold og kravenes form. 

Fra hovedprioriteringer til Hovedtema

Lanseringen av ett årlig Hovedtema innebærer at Ptil avslutter arbeidet med hovedprioriteringer. De fire prioriteringene fra 2016 er:

  • Barrierer
  • Nord
  • Ledelsesansvar
  • Sikker senfase 

Disse hovedprioriteringene avsluttes i denne formen ved inngangen til 2017. Arbeidet med disse områdene fortsetter i faste oppgaver og prosjekter i Ptil - og må også videreføres av næringen.