Gå til hovedinnhold

Aldring og levetidsforlengelse – aktiviteter og resultater 2009

Oppsummering av sentrale utfordringer, aktiviteter som ble gjennomført og hva ble oppnådd innenfor Ptils hovedprioritering "Aldring og levetidsforlengelse" i 2009.


Formålet med denne hovedprioriteringen er å føre tilsyn med at selskapene opprettholder et forsvarlig sikkerhetsnivå på innretninger og anlegg som brukes eller planlegges brukt utover opprinnelig levetid.

Om få år vil mer enn halvparten av innretningene på norsk kontinentalsokkel ha passert sin opprinnelig tiltenkte levetid. Utfordringene som dette skaper, berører sikkerheten både for personell, miljø og materielle verdier.

Vi har fastsatt følgende mål for vårt arbeid på dette området:
- Fastlegge kriterier og rammer for levetidsforlengelse
- Bidra til at industrien utarbeider gode standarder og retningslinjer for sikker levetidsforlengelse
- Samhandle med andre lands myndigheter for erfaringsoverføring og bidra til lik håndtering av levetidsforlengelse på tvers av nasjonale grenselinjer
- Bidra til høy kompetanse om aldringseffekter og levetidsforlengelse i industrien og i Ptil
- Sørge for ressurseffektiv behandling av samtykkesøknader

Etter at vi i 2006 ba Oljeindustrien landsforening (OLF) om å sørge for utarbeiding av standarder eller veiledninger for sikker levetidsforlengelse, har OLF i løpet av 2009 sluttført prosjektet.

Arbeidet har resultert i nye standarder og retningslinjer for innretninger, undervannssystemer, rørledninger og prosessystemer. Vi har hatt samtlige dokumenter til vurdering, og formidlet våre kommentarer til OLF.

Under forutsetning av at våre kommentarer blir forsvarlig ivaretatt, er det vår oppfatning av industrien nå har et godt grunnlag for sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til levetidsforlengelse innenfor de nevnte områdene.

Vi har igangsatt et arbeid for å vurdere eventuelle behov for oppdatering av regelverket på området aldring. Vi samhandler også på ekspertnivå med britiske og nederlandske tilsynsmyndigheter med sikte på erfaringsutveksling og så langt mulig harmonisere myndighetstilnærmingen, ettersom landene har til dels sammenfallende utfordringer på området.

Et flerårig utviklingsprosjekt med SINTEF for å styrke vår kompetanse på området, ble ferdigstilt i 2009. Prosjektet har innhentet og systematisert informasjon om aldring og levetidsforlengelse, som grunnlag for gjennomføring av prosesser knyttet til levetidsforlengelse av offshore-innretninger. I denne sammenhengen er en tidligere prosjektrapport oppdatert og utvidet ved å inkludere et bredere MTO-perspektiv (Menneske-Teknologi- Organisasjon) på aldring og levetidsforlengelse.

Vi har også bidratt til å styrke industriens kompetanse på området. En viktig arena for dette er møter med operatører som er i en prosess for å utarbeide søknad om samtykke til levetidsforlengelse.

Vår tilsynsaktivitet har også bidratt til å kartlegge konsekvenser som aldring og levetidsforlengelse har for vedlikeholdsstyringen.

Som en del av tilsynet vurderer vi selskapenes vedlikeholdsfilosofi og -strategi for aldrende innretninger med hensyn til hvordan denne reflekter hvordan vedlikeholdet skal styres med utgangspunkt i at en viss del av levetiden er brukt opp. Vi har prioritert tilsyn med de selskapene som står foran de største utfordringene med aldring.

I 2009 ga vi fire samtykker til levetidsforlengelse. Vi har lagt ned en betydelig innsats i behandlingen av disse søknadene. Prosessene som selskapene har gått gjennom, har bidratt til økt innsikt, blant annet i status for teknisk tilstand av innretningene og status med hensyn til etterlevelse av regelverkskrav. 


Teksten er hentet fra faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2009. Lenke til hele publikasjonen finner du i høyre marg.

Videreføres
"Aldring og levetidsforlengelse" var en av Ptils hovedprioriteringer fra 2006 til og med 2009. Mange av målene som Ptil satte for hovedprioriteringen er nådd, og området gikk fra 2010 ut som hovedprioritering.

- Ptil vil fortsette å bruke kunnskapene vi har opparbeidet om aldring og levtidsforlengelse i vår videre oppfølging av næringen. Selv om vi har fått til resultater, er det fortsatt utfordringer som gjenstår. Blant annet vil overlevering av kunnskap til næringen være viktig framover, sier fagdirektør Øyvind Tuntland i Ptil.

Viktige deler av arbeidet med aldring og levetidsforlengelse videreføres også i Ptils hovedprioritering "Tekniske og operasjonelle barrierer".