Gå til hovedinnhold

Entreprenørseminaret 2010: Risikoutsatte grupper og Vedlikeholdsstyring

Entreprenørseminaret 2010 samlet bred deltakelse fra både entreprenørsiden og andre deler av næringen. Seminaret hadde som tema Risikoutsatte grupper og Vedlikeholdsstyring hos brønnservice-entreprenører, hvor erfaringer etter oppfølging ble delt med industrien.


Semsudin Leto, tilsynskoordinator i Ptil, innledet med å redegjøre for Ptils valg av satsningsområder inneværende år og innenfor hvilke områder Ptil retter oppmerksomhet mot entreprenørsegmentet. Han pekte særlig på områdene ledelse og storulykkerisiko, læring av hendelser, vedlikeholdsstyring hos brønnserviceselskaper og risikoutsatte grupper.

Ulik risikoeksponering
Irene B. Dahle, kontaktperson, summerte i sitt innlegg om Risikoutsatte grupper opp observasjoner og lærepunkter etter en serie tilsynsaktiviteter innenfor området. Hun viste til undersøkelser som dokumenterer ulik risikoeksponering mellom grupper av entreprenøransatte og øvrige offshore arbeidere.

Gjennom tilsyn er det gjort observasjoner som at entreprenørgrupper gjennomgående har flere risikofaktorer til stede i sitt arbeidsmiljø og eksponeringen er høyere enn for operatørgrupper. Styringselementene som skal bidra til å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø er også vesentlig svakere for entreprenørgrupper enn for operatørgrupper. Rammebetingelser som kontraktforhold, økonomiske betingelser og arbeidsorganisering kan påvirke entreprenørenes mulighet til å redusere risiko og det synes å være liten bevissthet om betydning av rammebetingelser for risiko for grupper.

Lærepunkter
Wenche Svingen, ExxonMobil og Vilde Aabrek, AAK trakk i deres felles innlegg fram økt bevisshet rundt helsefarer i alle faser og samarbeid innenfor området tilkomstteknikk som lærepunkter etter myndighetstilsynet.

Kari Svendsbø, Aibel og Ken Ekeroth, Norisol, framhevet i deres innlegg at tilsyn mot stillasmontører har bidratt blant annet til forbedring av interne prosesser og rettet oppmerksomhet mot risiko reduserende tiltak for utsatte grupper. De etterlyste iniativer for hvordan endre eller forbedre utfordrende rammebetingelser, for eksempel tema i samarbeidsfora, seminarer, dele erfaringer mv.

Helserisikovurdering
Knut Grove fra Kokstad Bedriftshelsetjeneste redegjorde for systematikken bedriften benytter for helserisikovurdering. Han trakk fram egennytte for kunden, i tillegg til lovverkets krav, som motivasjonsfaktor for utføring av vurderingen.

Helserisikovurderingen kan bidra til å redusere sykefravær, være helsefremmende for ansatte, slik at arbeidsrelatert sykdom og skade unngås og stimulere til økt produktivitet og kreativitet.

Erfaringsbasert
Hilde-Karin Østnes, Ptil, trakk i sitt innlegg opp hovedinntrykk etter en serie tilsyn om vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører. Hun viste til observasjoner som at vedlikeholdet er tradisjonelt og erfaringsbasert. Det utføres av fagfolk med god kunnskap om utstyret.

Vedlikeholdsprogrammene ikke er basert på klassifisering slik det er krav om i regelverket. Brønnserviceentreprenørene har i hovedsak forholdt seg til kontrakt med operatørene og selskapsinterne krav.

Forbedringsarbeid
Rune Aarstad, Schlumberger, orienterte i sitt innlegg om igangsatt forbedringsarbeid med bakgrunn i myndighetstilsyn.

Han pekte blant annet på betydningen av regelverksforståelse, behov for innhenting av ekstern fagkompetanse, samkjøring av vedlikeholdsaktivitetene samt proaktiv tilnærming til myndighetenes tilsynsaktiviteter som lærepunkter.

Presentasjonene fra seminaret finner du i kolonnen til høyre.

Kontaktperson i Ptil
Semsudin Leto, tilsynskoordinator
Epost: semsudin.leto@ptil.no