Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av storulykkesrisiko - Nyhamna

Ptil førte i dagene 9. og 10. desember 2010 tilsyn med hvordan AS Norske Shell arbeider for å begrense faren for storulykker ved petroleumsanlegget på landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna, særlig med hensyn til vedlikehold.


Tilsynet ble gjennomført i form av dokumentgjennomgang, møter og samtaler med relevant personell samt verifikasjoner på anlegget.

Bakgrunn
Ethvert anlegg som håndterer hydrokarboner og andre stoffer som er giftige eller farlige på andre måter, har et potensial for uhell som kan utvikle seg til en storulykke. Tilsyn med selskapenes styring av storulykkesrisiko er et prioritert område for Ptils tilsyn.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan AS Norske Shell, som operatør for anlegget, ivaretar sin plikt til å se til at regelverkskrav knyttet til styring av storulykkesrisiko og vedlikeholdsstyring blir ivaretatt, samt at sikkerhetsrapporten for Nyhamna-anlegget blir fulgt opp. 

Resultat
Tilsynet påviste ingen forhold som vurderes som brudd på regelverket. Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til

  • styring av forbedringer i vedlikeholdsprogrammet
  • tilgang til reservedeler for sikkerhetskritisk utstyr
  • avvikshåndtering.