Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Statoil

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11.-14.4. og 27.-29.4.2011 tilsyn med styring av vedlikehold i Statoil Petroleum AS (Statoil)


Tilsynet var rettet mot følgende innretninger:

 • Oseberg feltsenter
 • Brage
 • Heimdal
 • Grane

I alle presentasjoner og samtaler viste Statoil stor grad av åpenhet og dialogen var god. Tilsynet ble lagt godt til rette.

Bakgrunn
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Mål
Målet var å føre tilsyn med at regelverket blir oppfylt, at innretninger eller deler av disse holdes vedlike slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.

Tilsynet ønsket å få klarlagt kombinasjonen av de tekniske, administrative og styremessige tiltakene som sikrer dette, og omfattet områder som:

 • Status med hensyn til forebyggende og korrigerende vedlikehold (FV og KV), deriblant etterslep og utestående vedlikehold
 • Konsekvensvurdering av etterslep og utestående vedlikehold, enkeltvis og samlet
 • Metode for prioritering av etterslep og utestående vedlikehold
 • Handling basert på konsekvensvurderingene

Resultat
Resultatene bygger på presentasjoner av elementer i Statoils styringssystem og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, vedlikeholdsledere på land og til havs og ansvarlige for anleggsintegriteten (landbaserte stillinger). I tillegg ble det gjort verifikasjoner.

Tilsynet avdekket mangelfull oppfylling av regelverkskrav til vedlikeholdsstyring.

De av observasjonene som er karakterisert som avvik er gruppert under følgende hovedområder:

 • Måleparametere og indikatorer
 • Oppfølging av systemer og utstyr
 • Klassifisering av systemer og utstyr
 • Vedlikeholdsprogram
 • Avviksbehandling
 • Dokumentering
 • Informasjons- og kommunikasjonssystemer