Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med styring av vedlikehold i Seawell

Ptil førte i perioden 21.-22.2.2011 tilsyn med styring av vedlikeholdet i kabeloperasjonsavdelingen til Seawell Norge AS (Seawell). Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Seawell varsel om pålegg.


Målet med tilsynsaktiviteten var å undersøke om Seawell utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, vurdere Seawells bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet og undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger.

Resultat
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i Seawells styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på selskapets systemer og utstyr i Norge.

Seawell oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

En del av observasjonene er karakterisert som avvik, og gruppert under følgende hovedområder:

  • styrende dokumenter
  • dokumentering av klassifisering og andre valgte løsninger
  • mangelfull dokumentasjon
  • merking og klassifisering av systemer og utstyr
  • bruk av klassifisering som grunnlag for vedlikeholdsprogram
  • vedlikeholdseffektivitet
  • kompetanse

Slik klassifiseringen framstår, er det vanskelig å danne seg et korrekt bilde av risiko som beslutningsunderlag for vedlikeholdsformål, hvor stort vedlikeholdsbehovet er, og hvor mye ressurser det krever.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har Ptil gitt Seawell varsel om pålegg.
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger, jf. rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og opplysninger, jf. rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 45-51, pålegges Seawell AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at det utarbeides styrende dokumenter som sikrer og dokumenterer at vedlikeholdsstyringen gjennomføres på en forsvarlig måte, jf. rapporten avvik 5.1.1, 5.1.2 og 5.1.3.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 45-51, jf. innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr (merking), jf. styringsforskriften § 19 om innsamling, bearbeiding og bruk av data, pålegges Seawell AS å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant merking og klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet, jf. rapporten avvik 5.1.4, 5.1.5 og 5.1.6.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse, jf. aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, pålegges Seawell AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at selskapet har den nødvendige kompetansen i styring av vedlikehold, jf. rapporten avvik 5.1.7.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.4.2011. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.