Gå til hovedinnhold

Vedlikehold: Læring av hendelser forebygger storulykker

Ptils seminar 4. november om læring og oppfølging av hendelser hos vedlikeholdsentreprenører la fram resultatene av et Ptil-SINTEF-prosjekt om læring og oppfølging av uønskede hendelser hos entreprenørene, og hvordan de lærer av og følger opp hendelser; da særlig med tanke på forebygging av storulykker.


Vedlikehold har vist seg å være en medvirkende årsak til storulykker både i petroleumsvirksomheten og annen virksomhet/industri. Vedlikeholdsentreprenørene er en sentral aktør med hensyn til det å sikre at vedlikeholdet gjennomføres på en slik måte at ulykker unngås. Et viktig element i dette er å lære av uønskede hendelser.

Storulykkespotensialet i petroleumsvirksomheten gjør at sikkerhetsarbeidet generelt, og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr spesielt, må ha høy prioritet.

Rapporten åpnes i nytt vindu.Rapporten fra Ptil-SINTEF-prosjektet konkluderer blant annet med at

 • Størst forbedringspotensial synes å være knyttet til tiltak og læring, sammenliknet med rapportering og gransking.
 • Når det gjelder tiltak og læring, så ses evaluering av tiltak på som en utfordrende prosess, og læring som tema er lite kommunisert og etterspurt.
 • Praksisen med å avslutte tiltak er gjennomgående at tiltak avsluttes etter at de er implementert, ikke etter at tiltaket er vurdert med hensyn til om det har hatt ønsket effekt.

Seminarpresentasjonene fra Reinertsen og Beerenberg viste mye av det samme med hensyn til hva de ”sliter med”.

Med hensyn til hva som fremmer læring, fremholdt SINTEF følgende momenter som særlig sentrale:

 • Parkér skyldspørsmål, søk forståelse
 • Ikke glem; historien må leve
 • Aksepter læring som en ferdighet –den må vedlikeholdes
 • Demp prosedyretrangen

De mente dessuten, ut fra den kunnskapen de sitter på om uønskede hendelser og storulykker, og om (eventuell) læring av disse, at

 • Følg opp tiltak – til etter at effekt er målt
 • Tenk før dere handler – tenk langsiktig
 • Oppretthold dialog/direktekontakt med myndighetene
 • Lær av hendelser, igjen og igjen – ikke glem
 • Bli ikke overrasket – forvent det verste
 • Kompetanse må nyttiggjøres der den er


Alt dette kan du lese mer om de vedlagte presentasjonene. Nyttig informasjon om selve spørreundersøkelsen og resultatene av den finner du i den vedlagte rapporten.

Vel 80 personer var til stede på seminaret, med en overvekt av entreprenøransatte.

 

Kontaktinformasjon i Ptil:
Semsudin Leto
Semsudin.Leto@ptil.no
tlf. 51 87 63 43

Hans Spilde
Hans.Spilde@ptil.no
tlf. 51 87 61 24