Gå til hovedinnhold

Viktige prinsipper i regelverket

Her finner du beskrivelser av noen viktige prinsipper i regelverket for petroleumsvirksomheten.


Platformmiljø

Risikobasert regelverk
Regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på land er risikobasert og legger stor vekt på prinsipper for risikoreduksjon knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette er gjort for at risikoen for ulykker, personskader, helseskader og miljøskader skal reduseres i størst mulig grad. Jamfør rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon.

Gjennomgående krav
Oppbyggingen av forskriftene reflekterer at kravene i regelverket i stor grad er felleskrav, det vil si krav som er gjennomgående for alle forskriftene, men som bare står ett sted. Eksempler på dette er § 2 om virkeområde i rammeforskriften og § 5 om barrierer i styringsforskriften.

I de tilfellene et krav ikke skal gjelde på hele regelverkets virkeområde, vil det gå fram av forskriftsteksten og sammenhengen i det enkelte tilfellet, se veiledning til rammeforskriften § 2 om virkeområde.

Den ansvarlige
Operatøren og andre som deltar i virksomheten, er ansvarlig etter disse forskriftene. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd, jamfør rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften og § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere med veiledninger.

Der krav bare retter seg mot eksempelvis operatøren, går det fram av de enkelte bestemmelsene. I de paragrafene der det ikke er gitt et eget pliktsubjekt, retter kravet seg mot den ansvarlige.

Arbeidstakerne skal medvirke til etterlevelse av forskriftene, jamfør rammeforskriften § 7.

Funksjonskrav
Bestemmelsene i forskriftene er hovedsakelig formulert som funksjonskrav. Funksjonskravene stiller krav til de ulike sidene, egenskapene eller kvalitetene som et produkt, en prosess eller en tjeneste skal ha. Kravet uttrykker det produktet, prosessen eller tjenesten skal gi som resultat, det tilsynsmyndighetene vil oppnå med kravet.

Funksjonskravene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan. Dermed må den enkelte aktør fastlegge hvordan virksomheten konkret skal møte myndighetskravene.

Oppfylling av krav
Det forutsettes at forskriften og veiledningene ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det nivået som ønskes oppnådd gjennom forskriften.

Anbefalt løsning og anerkjente normer
På området helse, miljø og sikkerhet gis det i veiledningen til de enkelte forskriftskravene anbefalte løsninger som en måte å oppfylle forskriftens krav på, vanligvis i form av anerkjente normer; for eksempel industristandarder.

Velges en anbefalt løsning, er kravet å anse som oppfylt. Velges en alternativ (anerkjent) løsning, må en kunne dokumentere at kravet er oppfylt på en måte som er minst like god som eller bedre enn den anbefalte.

Se mer om dette regelverksprinsippet i rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer med veiledning.

Denne bruken av anerkjente normer gjelder ikke på forurensningslovens eller produktkontrollovens område. Retningslinjene og veiledningene bidrar der til forståelse og utfylling av kravene, og gir forslag til hvordan kravene kan oppfylles. Dette er ikke til hinder for at standarder eller andre anerkjente normer kan benyttes der det er relevant.