Gå til hovedinnhold

Forebygging av skade på ytre miljø - aktiviteter og resultater 2009

Oppsummering av sentrale utfordringer, aktiviteter som ble gjennomført og hva ble oppnådd innenfor Ptils hovedprioritering "Forebygging av skade på ytre miljø" i 2009.


Formålet med vårt tilsyn relatert til ytre miljø er å påvirke aktørene til å forebygge akutte utslipp, foreta helhetlige vurderinger av hensynet til mennesker, miljø og økonomiske verdier og til å velge løsninger som understøtter nasjonale og regionale miljømål.

Det inntraff ingen hendelser i 2009 som førte til alvorlig miljøskade. Det har imidlertid inntruffet enkelte akutte utslipp, som hver for seg er små eller ubetydelige, men som indikerer et forbedringsbehov, spesielt med tanke på aktivitet i særlig miljøsårbare områder.

Når det gjelder akutte utslipp av mindre omfang, som for eksempel fra teleskopiske stigerør (”slip joints”), kan det være vanskelig for aktørene å se den umiddelbare gevinsten i å oppnå forbedringer. I tillegg til behovet for tekniske forbedringer, kan det her også være behov for holdningsskapende arbeid.

Med utgangspunkt i vår ulykkespreventive rolle, bidrar vi direkte til at risikoen for akutte utslipp blir så lav som mulig gjennom vår samlede innsats for å holde et høyt sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten.

Denne innsatsen dekker hele bredden i vår virksomhet, det vil si å videreutvikle regelverket, føre tilsyn med at dette etterleves, overvåke risikoutviklingen over tid og samarbeide med partene omkring viktige forbedringsprosesser.

Vi følger også opp hvordan nye miljøkrav påvirker sikkerhet og arbeidsmiljø som følge av ny teknologi, nye arbeidsmåter og organisasjonsformer.

Vi fører tilsyn med at selskapene gjennom god ledelse og styring sørger for at disse endringene ikke får negative konsekvenser, og helst får positiv effekt på sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette legger igjen et viktig grunnlag for sikre operasjoner som minimaliserer faren for akutte utslipp.

Vi har blant annet gjennom arbeid knyttet til utbyggingsløsninger og tildelingskriterier bidratt til konkret å befeste at ulykkesforebygging må bli mer ambisiøs i områder der konsekvensene av en ulykke på ytre miljø er alvorligere enn ellers, det vil si at forebyggende tiltak står i forhold til mulige konsekvenser på ytre miljø.

Ved å utvikle et godt tilpasset regelverk, bidrar vi til å legge til rette for et viktig tiltak knyttet til klimaproblematikken.

Vår rolle med hensyn til fangst, transport og lagring av CO2 er å se til at det skjer på en forsvarlig måte i forhold til sikkerhet og arbeidsmiljø.

Vi har igangsatt arbeid for å gjennomgå relevant regelverk med sikte på å utvikle dette videre slik at det også er hensiktsmessig for aktiviteter knyttet til karbonfangst, -transport og -lagring (CCS). Vi har bidratt til å redusere kunnskapsgapet og har posisjonert oss i forhold til disse spørsmålene både i FOU- og rammesettingssammenhenger.
 

Vi bidrar også i arbeidet med forvaltningsplaner for havområdene med faglige innspill.

Gjennom vår medvirkning søker vi å påvirke at de ulykkespreventive tiltakene får nødvendig oppmerksomhet i planarbeidet.

Samlet mener vi å ha bidratt til økt oppmerksomhet på sikkerhets- og arbeidsmiljømessige konsekvenser av klima- og miljørettede tiltak. Det er også vår oppfatning at det nå er klarere for flere enn tidligere at Ptil gjennom sine oppgaver på sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten er en viktig part for å nå nasjonale miljø- og klimamål.

Teksten er hentet fra faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2009. Lenke til hele publikasjonen finner du i høyre marg. Til høyre finner du også lenker til informasjon om hvordan arbeidet med denne hovedprioriteringen videreføres i 2010.