Gå til hovedinnhold

Nye utredninger om Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen skal neste år legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak. Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak dokumenterer i nye utredninger at dette havområdet i mye større grad er påvirket av menneskelig aktivitet enn Norskehavet og Barentshavet.


Det er omfattende fiskeriaktivitet og det høstes store mengder sjømat i Nordsjøen og Skagerrak. Det tas ut mye olje og gass, og havområdet er blant de mest trafikkerte i verden. Snaut 40 prosent av Norges befolkning er bosatt i kystkommuner som grenser til havområdet, og mange bruker kysten til rekreasjon.

– Nordsjøen og Skagerrak har både store miljøverdier og naturressurser, og betydelige miljøutfordringer. Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på området. Det er derfor viktig at vi får bedre kunnskap om økosystemet og sårbarheten, slik at vi kan drive en bærekraftig og helhetlig forvaltning i dette havområdet, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Bred kunnskapsinnhenting
Klif leder Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak, som har representanter fra 14 etater og institutter. Faggruppen har gjennomført en bred kunnskapsinnhenting som har gitt grunnlag for å vurdere miljø- og samfunnskonsekvenser av dagens og framtidens aktivitet. For første gang er det laget en samlet oversikt over dette havområdets miljøtilstand, og betydningen området har for samfunnet og verdiskapingen.

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak i 2013. De seks utredningene som faggruppen nå legger fram, er det faglige grunnlaget for regjeringens arbeid med en slik forvaltningsplan. Det er tidligere utarbeidet helhetlige forvaltningsplaner for Norskehavet og Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Ptil deltar i Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak, og har blant annet bidratt med flere faglige utredninger til forvaltningsplanen. Les mer: Faglige rapporter om Nordsjøen og Skagerrak

Interessekonflikter
Nordsjøen og Skagerrak er attraktivt for ulike typer næringsvirksomhet, inkludert nye aktiviteter, for eksempel til produksjon av fornybar energi. Bruk av arealene kan forstyrre artenes leveområder. Det kan påvirke naturressurser og næringsgrunnlag, i tillegg til å påvirke mattryggheten av fisk som fangstes i området.

– Det høye aktivitetsnivået i Nordsjøen og Skagerrak fører til at flere ønsker å bruke de samme arealene og resursene. Forvaltningsplanen kan bli et viktig styringsverktøy for ytterligere å balansere og prioritere de ulike interessene, sier Ellen Hambro.

Les hele pressemeldingen og last ned rapportene på Klifs nettsted: Vi må ta vare på Nordsjøen og Skagerrak.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ingvill Røsland
E-post: ingvill.rosland@ptil.no