Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn på Mærsk Giant relatert til forebygging av akutte utslipp

Pålegg: Ptil førte i begynnelsen av mars tilsyn på Mærsk Giant, rettet mot Maersk Drilling Norge AS (Maersk) sitt system for forebygging av akutte utslipp. Vi har nå gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet ble basert på krav i styringsforskriften § 1 om risikoreduksjon og § 2 om barrierer, og omfattet Maersks system for oppfølging og drift av utstyr som kan føre akutte til utslipp, blant annet

  • slangestasjoner
  • systemer med hydraulikkvæsker
  • dreningssystem
  • slamtanker
  • kjemikalielagring
  • boreutstyr

Det ble identifisert avvik fra regelverkskrav knyttet til Maersks styring av vedlikehold på Maersk Giant, og til selskapets oppfølging og avviksbehandling.

Flere av de forholdene som inngår i begrunnelsen for avvikene er tidligere identifisert på andre av Maersks innretninger, uten at disse erfaringene ser ut til å ha blitt brukt i oppfølgingen på Maersk Giant.

Avvikene omfatter:

  • Mangelfull vedlikeholdsstyring
  • Mangler ved system for oppfølging og avviksbehandling

Les mer: Varsel om pålegg etter tilsyn på Mærsk Giant relatert til forebygging av akutte utslipp [lenke]

Med bakgrunn i våre funn i tilsynet, og i overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 20 om avviksbehandling og § 21 om oppfølging, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Maersk Drilling Norge AS å gjennomføre tiltak for å sikre at tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler på selskapets innretninger blir registrert og fulgt opp.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.