Gå til hovedinnhold

Ptils hovedprioriteringer for 2012

De viktigste av de viktige: Ptils hovedprioriteringer for 2012 er Barrierer, Risikoutsatte grupper, Ytre miljø og Ledelse og storulykkesrisiko.


Hovedprioriteringene ble presentert på et møte med partene i næringen 6. desember.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2012.

De fire hovedprioriteringene er videreføringer av hovedprioriteringene for 2011, men innholdet er endret i samsvar med de viktigste sikkerhetsutfordringene petroleumsnæringen står overfor.  Ptils arbeid og oppfølging i etterkant av ulykkene med Deepwater Horizon i USA i 2010 og Montara i Australia i 2009 har gitt viktige føringer for innholdet i prioriteringene.

I møtet med næringen la Ptil også fram en oversikt over anbefalte tiltak næringen bør arbeide spesielt med i tiden som kommer. Anbefalingene, som er et resultat av Ptils arbeid med Deepwater Horizon- og Montara-hendelsene, dreier seg om risikostyring, krav og forventninger til barrierestyring og organisasjon og ledelse.

- Dette er forbedringspunkt vi mener næringen må ta tak i jobbe med, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Ptil har nå bedt næringen om tilbakemelding om hvordan disse utfordringene kan håndteres.   

Se web tv-intervju med Magne Ognedal her:

Barrierestyring
I møtet presenterte Ognedal også dokumentet ”Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten”, som er ment å presisere intensjonen med relevante regelverkskrav.

Ognedal understrekte i møtet at dokumentet ikke medfører noen skjerping av eksisterende forskriftskrav, og at Ptil vil legge prinsippene til grunn for vårt videre arbeid.

Partene i Sikkerhetsforum ble i møtet bedt om å gjennomgå dokumentet med tanke på å gi kommentarer på innholdet innen 1.3.2012. I perioden frem til kommentarer er innarbeidet og dokumentet er formelt utgitt er det å anse som uformelt.