Gå til hovedinnhold

RNNP-rapport: Utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel 2001-2010

I perioden 2001–2010 er det oppnådd en tydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp på den norske kontinentalsokkelen. Reduksjonen var mest markert de første årene i perioden, mens antall utslipp deretter holdt seg stabilt i flere år. I 2010 er antallet igjen redusert, men det er for tidlig å si om dette er starten på en videre positiv utvikling.


Petroleumstilsynet overvåker risikoutviklingen i petroleumsvirksomheten på mange forskjellige måter. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er kartleggingsarbeidet innenfor 'Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet' - RNNP.

Siden år 2000 er det i RNNP-regi samlet inn et omfattende datamateriale om ulykker og uønskede hendelser i petroleumsvirksomheten. I de første årene ble dataene vurdert for å følge opp utviklingen i risiko for storulykker og for personskader.

I 2009 ble det igangsatt arbeid for å utnytte deler av dette datamaterialet og deler av databasen Environment Web for også å kunne overvåke utviklingen i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel. Med risiko menes i denne sammenhengen frekvenser og volumer av akutte utslipp. Utslippenes faktiske og potensielle konsekvenser med hensyn til miljøskade er ikke vurdert.

Utvikling - faktiske utslipp
RNNP-dataene viser at antall akutte utslipp av råolje på norsk sokkel sett under ett ble mer enn halvert i perioden 2001-2004. Etter å ha vært omtrent konstant i perioden 2004-2009, ble antallet videre redusert i 2010.

Figuren under viser totalt antall inntrufne akutte utslipp per innretningsår i perioden 2001-2010.

I Nordsjøen har det vært en betydelig reduksjon i antall akutte oljeutslipp per år. Reduksjonen var størst fram til 2003, mens reduksjonen de siste seks årene har vært begrenset. I Norskehavet  var det en økning tidlig på 2000-tallet, etterfulgt av en betydelig reduksjon, og deretter et stabilt nivå fra 2004.

I tillegg til data om akutte utslipp av råolje til sjø omfatter rapporten også data om akutte utslipp av andre oljer (hovedsakelig hydraulikkolje og dieselolje) og kjemikalier. Etter 2004 har volumet av slike utslipp per innretningsår vært større i Norskehavet enn i Nordsjøen. I Norskehavet har det inntruffet fire store akutte utslipp av dieselolje i perioden 2007-2010.

Utvikling – tilløpshendelser
Rapporten tar ikke bare utgangspunkt i akutte utslipp som har inntruffet i petroleumsvirksomheten de siste ti årene, men analyserer også hendelser som kunne ha ført til akutte utslipp dersom flere barrierer hadde sviktet.

Figuren over viser 3-års rullerende gjennomsnittlig antall registrerte tilløpshendelser som kunne ført til akutte råoljeutslipp, normalisert i forhold til antall innretningsår. Det er beregnet en teoretisk 'statistisk forventet' utslippsmengde for å få en indikasjon på alvorlighetsgraden av de potensielle utslippene.

Det framgår av figuren at antall tilløpshendelser som kunne ha ført til akutte utslipp, har hatt en fallende trend i 10-årsperioden, og antall slike hendelser per innretningsår i 2009 og 2010 er de laveste verdiene i perioden.

 
Kontaktpersoner:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064

Torleif Husebø
Epost: Torleif.Husebo@ptil.no
Telefon: 477 51 077