Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn på Mærsk Giant relatert til forebygging av akutte utslipp

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 8. - 10.3.2010 tilsyn på Mærsk Giant. Aktiviteten var rettet mot Maersk Drilling Norge AS (Maersk) sitt system for forebygging av akutte utslipp. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Maersk varsel om pålegg.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Mærsk Giant er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) 15.2.2002 (lenke) og er for tiden i aktivitet på Ymefeltet med boreoperasjoner for Talisman.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble basert på krav i styringsforskriften § 1 om risikoreduksjon og § 2 om barrierer, og omfattet Maersks system for oppfølging og drift av utstyr som kan føre akutte til utslipp, blant annet

  • slangestasjoner
  • systemer med hydraulikkvæsker
  • dreningssystem
  • slamtanker
  • kjemikalielagring
  • boreutstyr

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere forhold relatert til forebygging av akutte utslipp på Mærsk Giant.

Resultat av tilsynet
Det ble identifisert avvik fra regelverkskrav knyttet til Maersks styring av vedlikehold på Maersk Giant, og til selskapets oppfølging og avviksbehandling.

Flere av de forholdene som inngår i begrunnelsen for avvikene er tidligere identifisert på andre av Maersks innretninger, uten at disse erfaringene ser ut til å ha blitt brukt i oppfølgingen på Maersk Giant.

Vedlikeholdsstyringen på Maersk Giant er mangelfull (avvik).
Sikkerhetskritisk utstyr var ikke identifisert i vedlikeholdsprogrammet:
Under befaring ble det observert at slangene knyttet til utblåsningssikringen (BOP) ikke er lagt inn i vedlikeholdssystemet.  Integriteten til dette utstyret er viktig både med hensyn til dets funksjon av BOP og utslipp til sjø.

Manglende vedlikehold på utstyr som kan føre til utslipp til sjø eller utgjør potensial for personskade:
Det ble observert sterkt korrodert rør-arrangement for hydraulikk til skid-sylinder i aktre del av moonpool-området, også overgangen til- og fleksibel slange var tilsynelatende i dårlig forfatning.  Vi ble informert om at dette utstyret kan ha et operasjonstrykk opp mot 160 bar.  Ifølge informasjon i SAP ble denne tilstanden observert første gang 1.12.2007.  Videre var det dokumentert i SAP at utskiftning var blitt utsatt, men planlagt gjennomført 15.3.2010.

Manglende merking av utstyr av sikkerhets- og miljømessig betydning: Blant annet i moonpool-området var det ikke merket utstyr som kunne føre til utslipp til sjø (fleksible rørledninger).

Mangler ved Maersks system for oppfølging og avviksbehandling (avvik)
Maersks system for oppfølging og avviksbehandling på Mærsk Giant er mangelfullt.

Vi har gitt Maersk følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 20 om avviksbehandling og § 21 om oppfølging, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Maersk Drilling Norge AS å gjennomføre tiltak for å sikre at tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler på selskapets innretninger blir registrert og fulgt opp.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Maersk om eventuelle kommentarer til varselet innen 14.4.2010.

Videre har vi bedt om en redegjørelse innen 25.4.2010, om hvordan avviket som ikke er omfattet av pålegget vil bli håndtert.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.